กรุงเทพฯ–23 ม.ค.–เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศพร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคการแข่งขันสูง ชูกลยุทธ์ปี 2561 “THP POWER” เดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศทุกกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ใน 5 มิติ คือ 1. พนักงานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional Manpower) 2. ระบบปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วไทย (Operational Standard) 3. พัฒนามุมมองทางธุรกิจของบุคลากร (Wisdom) 4. เน้นสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ (Engagement) และ 5. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (Responsive to Innovation) พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้พร้อมรองรับผู้ใช้บริการ e-Commerce SMEs และโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบชุมชนท้องถิ่น ที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทยที่ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญ คือการเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย สนับสนุนทุกการเติบโตของทุกภาคส่วนด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการไปรษณีย์ให้กับคนไทยทุกคน พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการยกระดับคุณภาพบริการไปสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0

นางสมร กล่าวต่อว่า ในปี 2561 นี้ ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศตามนโยบาย POST Excellence ซึ่งจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และพลังขับเคลื่อนธุรกิจจากบุคลากรภายในองค์กร ด้วยแนวทางการดำเนินงาน “THP POWER” โดยมี 5 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 Professional Manpower มุ่งเน้นให้พนักงาน/ลูกจ้าง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันโลกยุคดิจิทัล และนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

มิติที่ 2 Operational Standard พัฒนามาตรฐานของระบบปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้เป็นศูนย์

มิติที่ 3 Wisdom มุ่งเน้นพัฒนากรอบความคิดของบุคลากรให้มีมุมมองทางธุรกิจแบบองค์รวม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

มิติที่ 4 Engagement สร้างความผูกพันทั้งบุคลากรในองค์กรและผู้ใช้บริการให้ผูกพันกับไปรษณีย์ไทย ด้วยการให้บริการที่คุณภาพมาตรฐาน

มิติที่ 5 Responsive to Innovation มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจนั้น ไปรษณีย์ไทยจะเดินหน้าลุยตลาดขนส่งและ โลจิสติกส์อย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ม e-Commerce SMEs รวมถึงผู้ประกอบชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทอีกด้วย นางสมร กล่าว

“ไปรษณีย์ไทย…เชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงาน THP POWER ในปีนี้ จะทำให้สามารถเติบโตและมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และก้าวไปสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ตามนโยบายการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และเป็นเครือข่ายการขนส่งที่ดีของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตตลอดไป” นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2771269

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here