LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

Thailand Tech Show 2019

Thailand Tech Show งานประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จากสวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยถึงปัจจุบันได้บูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยกว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์(เอกชน)

เปิดรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019) ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต" (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

การเงิน การลงทุน

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว