LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

THAILAND INDUSTRY EXPO 2019

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในแต่ละปีได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย และในปีนี้งาน Thailand Industry Expo กลับมาอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน จากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภารวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ จนถึงการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด ผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทัน...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์(เอกชน)

เปิดรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019) ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต" (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

การเงิน การลงทุน

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว