สรุป 7 ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินชดเชย ‘ว่างงาน’ จาก ‘ประกันสังคม’

สรุป 7 ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินชดเชย “ว่างงาน” จาก “ประกันสังคม” กระทรวงแรงงาน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากการแพร่กระจายของโควิด-19

หนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม ที่เข้ามาช่วยเหลือ “เยียวยาโควิด” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายสถานประกอบการต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นช่วงเดือนธันวาคม 2563 นั่นคือ “การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33″ จากกระทรวงแรงงาน

นับเป็นมาตรการแรกๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”

โดยเงื่อนไขหลักมีดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค
 2. หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้แล้ว โดยขอย้ำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง

แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส 2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ระบบก่อน) เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม อีกทั้งลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย หากนายจ้าง และผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน “ว่างงาน” รับเงินเยียวยา ทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้

 1. นายจ้างรวบรวม และบันทึกแจ้งข้อมูลการหยุดงานของผู้ประกันตน ที่ได้ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ในเว็บไซต์ www.sso.go.th
 2. นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th
  • รับรองการหยุดงาน / กรณีกักตัวหรือปิดตามคำสั่งทางราชการ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตน หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้ยื่นไว้กับนายจ้างในแบบคำขอ
  • นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ส่งสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันทำการ
 3. ระบบทำการประมวลผลในแต่ละวัน โดยรวบรวมทุกรายการที่นายจ้างได้บันทึกข้อมูล แล้วส่งเข้าสู่ระบบ Sapiens ต่อไป
 4. ระบบ Sapiens ประมวลผลในรูปแบบรายงานภายใต้สถานประกอบการรายบุคคล
 5. เจ้าหน้าที่วินิจฉัยบันทึกวินิจฉัยสั่งจ่ายบนระบบ Sapiens รายคน
 6. ระบบประมวลผลสั่งจ่ายข้อมูลเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้
 7. เงินเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตน ภายใน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ หากบัญชีไม่ถูกต้อง นายจ้างหรือผู้ประกันตนโทรแจ้ง หรือไลน์แจ้งบัญชี กับเจ้าหน้าที่บันทึกวินิจฉัยสั่งจ่ายบนระบบ Sapiens รายคน (ข้อ 5)

ที่มา : bangkokbiznews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here