LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (เอกชน)

Asia Warehousing & Logistics Show 2019

Asia Warehousing & Logistics Show หรือ AWLS งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งอาเซียนครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจที่รวบรวมสินค้าและโซลูชั่นส์จากแบรนด์และบริษัทชั้นนำจากอุตสาหกรรมคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้าและวัสดุ การจัดเก็บสินค้า AIDC ซัพพลายเชน การขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อมาพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อในอุตสาหกรรมฯ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยจัดร่วมกับงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Asia Warehouse Real Estate Summit และโซนพิเศษ Robotics & Automation 4 Logistics โซนพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์...

CEBIT ASEAN Thailand 2019

CEBIT ASEAN Thailand งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data&Cloud, Business Solutions, Smart Solutions & IoT, Cyber Security และ Startyps มาไว้ในงานเดียว อักทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล งาน CEBIT ASEAN Thailand จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งภายในงานจะมีบุคลากรในแวดวงไอทีสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 6,000 คน รวมไปถึงผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ วันและสถานที่จัดงาน 27 - 29...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

Thailand Tech Show 2019

Thailand Tech Show งานประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จากสวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยถึงปัจจุบันได้บูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยกว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว